صفحه اصلی امور اساتید

اساتید دانشگاه علمی کاربردی نان سحر

 

نام مدرس

 

 

نام خانوادگی مدرس

محمد احسنی خیابانی
   
جواد اسماعیل پور
آنا اعتمادی رازلیقی
نرگس برهانی دیزجی
سید محسن پرپنجی
حمیده پروار
مجید حیدری
بهزاد حیدری گوجانی
راحله خانجانی
مهدی رحمن زاده گروی
میلاد رحیمی
ابوالقاسم شرایعی
محمد شریفی
بهاره شهیدی
داود شیخ
شیوا صدرائی
مدینه عسکرنیا
علیرضا فرجی
حسین کامرانی
اعظم محمدزاده
سمیه مزینانی
آزاده مظفری
نسرین ملکوتی خواه
فریبا نقی پور
آیه ویلکی

 

Loading. Please wait.